All Posts in Category: การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติ เปิดจองโครงการ จ.ชลบุรี (บ้านบึง 2,3) จองวันนี้ – 17 สิงหาคม 2559

?? การเคหะแห่งชาติเปิดจองโครงการ จ.ชลบุรี (บ้านบึง 2,3) ลักษณะอาคาร : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น และ บ้านแถว 2 ชั้น เปิดจองวันนี้ – 17 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรชลบุรี

Read More